***Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Η ρύθμιση τίθεται σε ισχύ έξι (6) μήνες μετά από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

***Σύμφωνα με τον ν.4373/2016, ο οποίος προβλέπει τη δημιουργία Μητρώου Αθλητικών Φορέων, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θέτει για πρώτη φορά σε λειτουργία το «Μητρώο Αθλητικών Σωματείων», το οποίο αποτελεί την πρώτη επίσημη καταγραφή του συνόλου των Αθλητικών ερασιτεχνικών σωματείων που διαθέτουν την ειδική Αθλητική αναγνώριση.

***Ως προπαρασκευαστικό στάδιο του καινοτόμου εγχειρήματος της δημιουργίας του Μητρώου Αθλητικών Φορέων, είναι η εγγραφή των ερασιτεχνικών Αθλητικών σωματείων που διαθέτουν την ειδική Αθλητική αναγνώριση στην ειδική πλατφόρμα προεγγραφής Αθλητικών σωματείων.

Η διαδικασία αθλητικής αναγνώρισης των Σωματείων απαιτεί σειρά εγγράφων και διαδικασιών. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων οφείλουν να μεριμνήσουν για την έγκαιρη αθλητική αναγνώριση των Σωματείων τους και την εγγραφή τους στο «Μητρώο Αθλητικών Σωματείων», για να αποφύγουν τις οδυνηρές συνέπειες από τη μη συμμόρφωση τους. Είμαστε στη διάθεση των Δ.Σ. των Σωματείων για να τους βοηθήσουμε στις διαδικασίες ενώπιον της ΓΓΑ και όλων των άλλων αρμόδιων υπηρεσιών  που απαιτούνται